محصولات فریونی

ظرفیت اسمی ( KW ) : ۱۰ - ۱۷۵

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
                Φ400   10 - 32 KW  
Φ500   17 - 175 KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :       ۶۸ - ۲۳۵      

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
  Φ۵۰۰   ۶۸ - ۱۰۰ KW    
Φ۶۳۰  120 - 235 KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :       ۹۵ - ۸۱۰       

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۶۳۰   ۸۰ - ۶۸۰ KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( TR ) :          ۲ - ۲۰۰       

------------------------
نوع کمپرسور :
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :    ۹ - ۱۰۷

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ400    ۹ - ۳۰ KW  
Φ500   ۱۴ - ۱۰۶ KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :     ۷ - ۵۷

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۴۰۰        ۷  KW  
Φ۵۰۰   ۱۲ - ۵۷ KW 
Φ۶۰۰   ۱۴ - ۲۸ KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی :

------------------------
نوع کمپرسور :
مشاهده

محصولات آمونیاکی

ظرفیت اسمی ( KW ) :      ۲۵۳ - ۲۶۰۰   

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۸۰۰   ۲۵۳ - ۲۶۰۰ KW     
مشاهده