محصولات فریونی

ظرفیت اسمی ( KW ) : ۵ - ۴۸

------------------------
دما :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ400   ۵ - ۲۳ KW    Φ500   ۲۴ - ۴۸ KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) : ۵ - ۱۲۴

------------------------
دما :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ400   ۵ - ۱۹ KW    Φ500   ۲۴ - ۷۰ KW 
            Φ۶۳۰   ۵۶ - ۱۲۴ KW
مشاهده

ظرفیت اسمی :

------------------------
دما :
مشاهده

ظرفیت اسمی :

------------------------
دما :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۵00
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) : ۲۴ - ۵۰

------------------------
دما :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ500   ۲۴ - ۵۰ KW
مشاهده

ظرفیت اسمی :


------------------------
مبرد :
مشاهده

محصولات آمونیاکی

ظرفیت اسمی :


------------------------
مبرد :
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) : ۱۰ - ۲۵۸

------------------------
دما :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۶۳۰   ۵ - ۱۹ KW    Φ500   ۱۰ - ۵۰ KW 
   Φ۸۰۰   ۵۰ - ۲۵۸ KW
مشاهده