اصول كلی نگهداری يا تاخیر در فساد مواد غذايی

اصول كلی نگهداری يا تاخیر در فساد مواد غذايی

با شناسايي عوامل فساد، تدابيري كه براي حذف و كنترل آن ها به كار گرفته مي شود مي تواند سبب نگهداري يا تاخير در فساد مواد غذايي شود

خرابی سردخانه

تهویه مطبوع

اواپراتور هوایی (فن‌دار)