ظرفیت اسمی ( KW ) : ۱۰ - ۱۷۵

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
                  Φ400   10 - 32 KW  
Φ500   17 - 175 KW 
مشاهده

test1

ظرفیت اسمی ( KW ) :       ۶۸ - ۲۳۵      

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
  Φ۵۰۰   ۶۸ - ۱۰۰ KW    
Φ۶۳۰  120 - 235 KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :       ۹۵ - ۸۱۰       

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۶۳۰   ۸۰ - ۶۸۰ KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) : ۱۰ - ۱۷۵

------------------------
نوع کمپرسور :
------------------------
مشخصات فن ها :
                  Φ400   10 - 32 KW  
Φ500   17 - 175 KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :

۶۸ - ۲۳۵ 

------------------------

نوع کمپرسور :

------------------------
مشخصات فن ها :
  Φ۵۰۰ ۶۸ - ۱۰۰ KW    
Φ۶۳۰  120 - 235 KW 
مشاهده

ظرفیت اسمی ( KW ) :

۹۵ - ۸۱۰

------------------------

نوع کمپرسور :

------------------------
مشخصات فن ها :
Φ۶۳۰   ۸۰ - ۶۸۰ KW 
مشاهده