محصولات

اواپراتور هوایی TF2

اواپراتور استیل آمونیاکی SAM

آیس بانک (Ice bank)

اواپراتور هوایی TS

اواپراتور هوایی SA

اواپراتور هوایی SB

اواپراتور هوایی EHT

محصولات فریونی

دارای محدوده کارکرد ) ظرفیت اسمی ( 5 الی 48 کیلو وات . مناسب جهت سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر) -30 الی 15 درجه سانتیگراد( و اتاق سردخانه پیش سرد کن کشتارگاه ها
مشاهده
امکان تولید به صورت سفارشی و در ظرفیت های مختلف . مناسب جهت تونل انجماد و سردخانه زیر صفر و بالای صفر (-40 الی 15 درجه سانتیگراد)
مشاهده
دارای محدوده کارکرد (ظرفیت اسمی) 5 الی 124 کیلووات. مناسب جهت تونل انجماد ، سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر( -40 الی 15 درجه سانتیگراد) و اتاق سردخانه پیش سرد کن کشتارگاه ها
مشاهده
امکان تولید به صورت سفارشی و در ظرفیت های مختلف . مناسب جهت تونل انجماد و سردخانه های زیر صفر و بالای صفر (- 35 الی 15 درجه سانتیگراد)
مشاهده
تمام استیل قابل استفاده در سیستم های فریونی و آمونیاکی. مناسب برای استفاده در صنایع لبنی
مشاهده
امکان تولید به صورت سفارشی و در ظرفیت های مختلف. مناسب جهت تونل انجماد ، سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر (-40 الی 15 درجه سانتیگراد)
مشاهده

اواپراتور هوایی TF2

اواپراتور استیل آمونیاکی SAM

آیس بانک (Ice bank)

اواپراتور هوایی TS

اواپراتور هوایی SA

اواپراتور هوایی SB

اواپراتور هوایی EHT

محصولات آمونیاکی

اواپراتور هوایی TF2

اواپراتور استیل آمونیاکی SAM

آیس بانک (Ice bank)

اواپراتور هوایی TS

اواپراتور هوایی SA

اواپراتور هوایی SB

اواپراتور هوایی EHT