‫روش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ

‫روش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ

میوه وسبزی پس از تولید وبرداشت از مزارع و باغات باید به طریق مناسب برای زمان کمبود ، نگهداری و یا فراوری گردد،در غیر اینصورت

خرابی سردخانه

تهویه مطبوع

اواپراتور هوایی (فن‌دار)